Kontrole

Naročite lahko Pravilnik / akt za izvajanje kadrovske kontrole na področju bolniške odsotnosti, alkohola in drog na delovnem mestu, ugotavljanju upravičenosti prevoznih stroškov, kontrole kršitev konkurenčne prepovedi ali konkurenčne klavzule ter preverjanje potencialnih kandidatov za zaposlitev. Pravilnik o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti, testov na droge ali Pravilnik za izvajanje kontrol bolniških odsotnosti je pravna podlaga za naročilo detektivskih storitev. Podjetje mora imeti urejeno politiko izvajanja preizkusov, testov ali kontrol v podjetju v kolikor želi uspešno razrešiti morebitne delovne spore na sodišču. V prilogi pravilnika priložim zapisnike, odredbi, izjavo in potrdilo:

  • Zapisnik o kontroli bolniškega staleža
  • Zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti
  • Zapisnik o testu na droge
  • Zapisnik o kontroli potnih stroškov 
  • Odredba za preizkus alkoholiziranosti
  • Odredba za odstranitev z delovnega mesta
  • Izjava o alkoholiziranosti / omamljenosti
  • Soglasje za predzaposlitveno preverjanje
  • Potrdilo o seznanjenosti s pravilnikom

V pravilnik se lahko po potrebi dodajo tudi opredelitve glede koriščenja osebnih mobilnih telefonov v podjetju.

Pravilnik o kadrovskih / detektivskih kontrolah je potrebno javno objaviti in z njim seznaniti vse zaposlene. Zakonska podlaga je 1. odstavek 8. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da delodajalec s splošnimi akti določa organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti. V skladu s 1. odstavkom 227. člena Zakona o delovnih razmerjih opravlja inšpektorat za delo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca. 32. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) daje podlago, da delodajalec z zakonskim predpisom, aktom ali pravilnikom določi pravila za izvajanje nadzora. 32. člen ZDR (upoštevanje delodajalčevih navodil) tako predpisuje, da mora delavec upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. 

Novi 51. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011-(ZVZD-1)) predpisuje prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc. Kot predpisuje 51. člen, 3-ji odstavek Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011-(ZVZD-1) mora delodajalec ugotavljati alkoholiziranosti / omamljenosti po postopku in na način določenim z internim aktom delodajalca.

Cena: 140 EUR brez DDV

Copyright © 2009, Detektivske storitve Export Center.
Bolniška 2