Preverjanje uspešnosti

Za poslovne subjekte ali investitorje opravljam preverjanje uspešnosti poslovanja potencialnih poslovnih partnerjev, konkurence  ali družb, ki jih naročnik namerava prevzeti. Preverjanje poslovanja se imenuje tudi skrben pregled (v angl.: due diligence). O podjetju vam pomagam pridobiti informacije od konkurence, sindikata, strank, partnerjev in nekdanjih zaposlenih iz družbe. Izjema, pri kateri je težje preveriti uspešnost poslovanja je tiha družba. Poslovna preiskava se lahko osredotoči na: poslovna pripojitev, poslovna združitev, poslovni prevzem, poizvedba o konkurenci, poizvedba o konkurenčnosti, ocenjevanje dobaviteljev, ocenjevanje kupcev, iskanje primernih poslovnih partnerjev. Poslovna preiskava (bodočega) franšizija je zanimiva za lastnika franšize - franšizorja, saj je glavna zahteva franšizorja obdržati dober sloves blagovne znamke in kakovost storitev.

Da bi se lahko dve mednarodni  družbi  strateško uskladile in  pripojile ena k drugi, je potrebno pred samo združitvijo ali pripojitvijo opraviti skrben pregled poslovanja  obeh družb. Skrben pregled poslovanja odgovori na vprašanji: "Ali ta posel  v celoti izpolnjuje vlagateljeve strateške cilje?" in "Ali bo posel sklenjen po pravilni ceni?"  

Za oceno poslovne privlačnosti je potrebno zbrati informacije o zmožnosti potencialne rasti družbe, istočasno pa se preverja resničnost navedenih informacijresnična vrednost tehnološke opremljenosti družbe, resnična vrednost tehnološkega know howa, resnična vrednost stalnih strank, itd..

Potrebno je preveriti že obstoječe informacije ali pa pridobiti manjkajoče ali nujno potrebne informacije. Informacije se po načelu prostovoljnosti zbirajo od konkurence, sindikata in drugih potencialnih skupin. Nekdanji zaposleni iz družbe, še posebej tisti z visokih položajev so pogosto vir podatkov o podjetju, ki drugače ne bi bili razkriti. Pri skrbnem pregledu ponavadi osebje iz podjetja, ki je predmet skrbnega pregleda rado sodeluje, saj se zavedajo, da je njihovo podjetje pred spojitvijo, prodajo,  potrebno preveriti oz. oceniti. Intervjuja  se lahko tudi ključno vodstvo in drugo pomembno osebje znotraj podjetja. Kjučne informacije se iščejo tudi v javnih evidencah, vključno z lokalnimi časopisi in v poslovnih medijih, revijami in sekundarnimi industrijskimi glasili ter na državnih, okrajnih in okrožnih sodiščih za civilne spore, retencijske pravice. Preverjajo se sodbe, razveze, kazenske zadeve, stečaji, davčne odločbe, na zemljiški knjigi  se preverijo hipoteke in tako naprej . Preverijo se tudi vloge podjetja in posameznikov na pomembnih agencijah (borza, ATVP, itd), kot tudi javni material, ki nastane pri teh agencijah. Iščejo se pritožbe, sklepi ali soglasja,  odloki vključno z poročili za dopolnitev, spremembe, preučujejo se letna poročila in izkazi uspešnosti. Iščejo se motorna vozila oz. vozni park preverjanega podjetja ter vpogleda se tudi v vozniške evidence. Preverijo se tudi agencije, ki izdajajo licence, ki so pomembne za preučevano podjetje oz. druge državne organe, ki imajo nadzorno funkcijo. Zbrati in preveriti se morajo tudi bančne reference. Prav tako se morajo intervjuvati ključni zaposlene, ki so podjetje zapustili v zadnjih petih letih, predvsem se povprašuje po razlogu odhoda, v poročilu pa se navede še trenutno delovno mesto. Za tako temeljite poizvedbe je potrebno pooblastilo, ki ga zainteresirani subjekt za prodajo, pripojitev tudi podpiše.
 
Identificira se managerje in ugotavlja, če so bili kdaj obsojeni kaznivih dejanj, če so tarča kakršne koli (kazenske) preiskave (ATVP, Urad za konkurenco, Tržni inšpektorat, Komisija za preprečevanje korupcije, itd..) (ali druge regulativne agencije), če so v sporu, civilnem postopku ali v kakršnikoli drugi vrsti upravnih preiskav. Poizveduje se, če je manager  v osebnem stečaju ali če je v stečaju podjetje, ugotovlja se, ali je nastopal kot posamezni tožnik ali toženec v katerih koli civilnih sporih, vključno z domnevno goljufijo ali napačnim prikazovanjem, in, če je bil posameznik predmet kakršnih koli tožb, ki so jih sprožili upniki ali katere koli druge vladne agencije.
 
V končnem poročilu se vključi relevantne vire in  intervjuje, s tem, da se pri sovražnih oz. izrazito negativnih izjavah po potrebi ugotavlja tudi morebitne skrivne motive za takšno početje intervjuvancev. Če pride do očitnih odstopanj v izjavah med posamezniki, se ponovno opravi vse intervjuje, da se razčistijo nejasnosti in da se odpravijo morebitni nesporazumi. V poročilu se jasno opredeli ali gre za dejstvo ali pa je izraženo osebno mišljenje ali intuicija, kar je manj pogosto.
 
Potrebno je pazljivo ocenjevati verodostojnost virov, ki zagotavljajo kritične informacije. Poročilo o uspešnosti poslovanja tako vsebuje tudi  priporočilo, v kakšni meri se lahko  naročnik opre na informacije iz vsake postavke (predvsem glede intervjujev). Končno poročilo o preiskavi poslovanja tako vsebuje pregled vseh  preiskovalnih ukrepov, rezultate in oceno o verodostojnost zbranih podatkov.
 
Postopek insolventnosti vašega (potencialnega) poslovnega partnerja se da pridobiti z iskanjem po naslednjih kombinacijah osebnih podatkov:
  • EMŠO ter imena in priimka ali
  • davčna številka ter imena ali priimka ali
  • ime in priimek, naslov stalnega bivališča in rojstni datum dolžnika

Kadarkoli torej vstopate ali nameravate stopiti v pogodbeni odnos zahtevajte še pravočasno eno izmed zgornjih kombinacij osebnih podatkov.

Uspešno izveden skrbni pregled lahko prepreči prihodnje izgube in pravde podjetja.
Copyright © 2009, Detektivske storitve Export Center.
Bolniška 2